Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2012

Αναρτήθηκε στο "Διαύγεια" η απόφαση έγκρισης της χρηματοδότησης κατασκευής του νέου Αστυνομικού Μεγάρου της Α.Δ. Γρεβενών .


Στον παρακάτω σύνδεσμο http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypean/ada/%CE%92%CE%9F%CE%9D%CE%A5%CE%A6-%CE%A086
έχει αναρτηθεί η απόφαση χρηματοδότησης από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με το ποσό των εννιακοσίων χιλιάδων ΕΥΡΩ (900.000 €) της κατασκευής του νέου Αστυνομικού Μεγάρου Γρεβενών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜ.ΕΠΕΝΔ. & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞ. ΠΡΟΓΡΑΜΜ., ΠΕΡΙΦ.ΠΟΛΙΤ. & ΔΗΜΟΣ.ΕΠΕΝΔ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ: Δ. ΓΡΟΥΖΗΣ
Τηλέφωνο: 210-3332990
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Συντάγματος
Ταχ.Kώδικας : 101 80
Πληροφορίες : Ν. ΚΟΡΔΑΛΗ
Τηλέφωνο : 210-3332973
Αθήνα : 05/01/2012
Αρ.Πρ. : 700/ΔΕ-10598
ΠΡΟΣ : Βλ.Πίνακα Αποδεκτών
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ :
1. Εγκρίνουμε την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2012, στη ΣΑΕ 050 του έργου με τα
αντίστοιχα οικονομικά του στοιχεία όπως περιγράφονται στον "πίνακα" της απόφασης αυτής.
2. Οι εγκρίσεις αυτές θα περιληφθούν στην τροποποίηση 00 της ΣΑΕ 050, οπότε παύει να ισχύει η παρούσα
απόφαση.
3. Η Τράπεζα της Ελλάδος στην οποία κοινοποιείται η παρούσα απόφαση μπορεί από την υπογραφή της να
εκτελεί εντολές κατανομής χρηματοδότησης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη μέχρι του ύψους των
πιστώσεων που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση για το παρακάτω έργο.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
1. Τις διατάξεις,
α) της νομοθεσίας που διέπει τις Δημόσιες Επενδύσεις και ειδικότερα τις διατάξεις του Ν. 2212/52 (Α266),
των Ν.Δ. 2957/54 και 4355/64 και των Β.Δ. 120/60 (Α30) και 498/60 (Α109).
β) τις διατάξεις των Ν. 2218/94, 2240/94, 2307/95, 2503/97, 2672/98, 2738/99.
γ) του Ν. 2362/95 (Α 247) "Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις".
δ) του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 (Α 137) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α 154), όπως το
πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 αυτού αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1, παρ. 2 του Ν. 2469/97 (Α΄ 38).
ε) του άρθρου 90 του "Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα", που κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98).
στ) του Π.Δ. 110/2011 "Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών" ΦΕΚ 243/τ.Α'/ 11-11-2011.
ζ) του Π.Δ 65/2011 (ΦΕΚ Α 147/27.06.2011) συγχώνευση του Υπ. Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας με το Υπ. Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας στο Υπ. Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας.
η) του Π.Δ. 189/2009 (Α 221) "Καθορισμός και Ανακατανομή Αρμοδιοτήτων των Υπουργείων"
θ) Την κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του ΥΠΑΑΝ με αριθμ. 51116/3184 "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Αθανάσιο Μωραϊτη" (ΦΕΚ 2741/25.11.2011).
2. Τον προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2012.
3. Την απόφαση με αριθμό ΧΔ 9035/30-7-73 "Περί γενικών διατάξεων που αναφέρονται στην εκτέλεση,
χρηματοδότηση κ.λπ. έργων και μελετών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων".
4. Την πρόταση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με αρ. πρ. 8001/21/272-κβ΄/2-1-2012.
Αριθμός Απόφασης : 1
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΟΝΥΦ-Π86
Α/Α Κωδικός / MIS Ονομασία Προϋπολογισμός Πιστώσεις
"ΠΙΝΑΚΑΣ" Ποσά σε ΕΥΡΩ
ΣΥΝΟΛΟ 900,000.00 900,000.00
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Αποδέκτες προς ενέργεια και κοινοποίηση
1. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
- Πάρεδρος Ελεγκτ. Συνεδρίου, Πατρ. Κωνσταντίνου 18, 143 41, Ν. Φιλαδέλφεια 1
- Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου, Πατρ. Κωνσταντίνου 18, 143 41, Ν. Φιλαδέλφεια 1
- Αρχηγειο ΕΛ.ΑΣ.
Δ/νση Οικονομικών, Τμήμα 6 Κοινοτ. Προγραμμ. και Δημ. Επενδύσεων 1
Π. Κανελλοπούλου 4, 101 77 Αθήνα
2. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 1
Δ/νση 20η - Τμήμα Δ'
Πανεπιστημίου 37, 101 65 Αθήνα
Εσωτερική Διανομή
4. Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων
- Τμήμα Α 1
- Τμήμα Β 1
ΣΥΝΟΛΟ 6
Πληρωμές
Προηγ. Ετών
.00
Υπόλοιπο
900,000.00
Θάνος Μωραϊτης
ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 900,000.00 .00 900,000.00 900,000.00
ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ
ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ
ΤΗΣ Α.Δ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
1 2012ΣΕ05000000
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΔΑ: ΒΟΝΥΦ-Π86

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου